مسئول فهرست نویسی، سازماندهی منابع اطلاعاتی، خانم صدیقه نصرالهی

کارشناس فهرست نویسی و سازماندهی منابع اطلاعاتی، خانم الهام عابدی

مسئول مخزن و میز امانت، آقای علی ابراهیمی

کارشناس مخزن و میز امانت، آقای علیرضا مشهدی محمدی

کارشناس مخزن و میز امانت، آقای عیسی عسگری جلیسه

کارشناس عضویت و تسویه حساب، خانم زهره خوانین زاده

کارشناس عضویت و تسویه حساب، آقای بهزاد رحمانی

کارشناس عضویت و تسویه حساب، خانم زهرا آخوندی

مسئول تامین منابع و پایگاه های اطلاعاتی(دیجیتال)، آقای محمدموسی طالبی پناه

کارشناس تامین منابع و پایگاه های اطلاعاتی(پایان نامه)، آقای عباس گودرزی

کارشناس تامین منابع و پایگاه های اطلاعاتی(سالن گروهی)، خانم نرگس محمودی

کارشناس تامین منابع و پایگاه های اطلاعاتی( چاپی)، خانم کبری علی پور