قوانین و نحوه سفارش منبع

 کتابخانه دانشگاه ، جهت حفظ و ارتقای کمی و کیفی مجموعه منابع خود، اقدام به تهیه منابع مورد نیاز اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان از روش های مختلف، از جمله نمایشگاه های سالانه کتاب و در طول سال با لحاظ شرایط زیر می نماید:

۱. در راستای نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه(دانشکده، پژوهشکده) و مرتبط باشد.
۲. روزآمد باشد (به استثناء منابعی که ویرایش جدید نداشته و یا دارای ارزش تاریخی هستند)
۳. تکراری نباشد (به علت نیاز به منابع روزآمد.، به جز در موارد استثناء کتابخانه از خرید نسخه های تکراری و ویرایش های قدیمی اثر معذور است).

سفارش مدرک

 نحوه درخواست استانداردهای فنی و مهندسی

اعضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت دریافت استاندارد مورد نیاز می توانند عنوان آن به همراه شماره و سال از طریق ایمیل دانشگاهی خود به پست الکترونیکی limaster@aut.ac.ir ارسال نمایند.