قوانین و نحوه امانت منابع چاپی

 • اعضاء کتابخانه مطابق با شرایط مندرج در جدول زیر می توانند از خدمات کتابخانه استفاده نمایند:
نوع عضویت مدت امانت تعداد کتاب
اعضاء هیأت علمی چهار هفته ۱۰
پژوهشگران پسا دکتری چهار هفته ۱۰
دانشجویان دکتری چهار هفته ۱۰
دانشجویان کارشناسی ارشد سه هفته ۷
دانشجویان کارشناسی سه هفته ۵
کارکنان سه هفته ۵
 دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر دو هفته ۲
عضو  آزاد- خارج دانشگاه دو هفته ۲
 • کتابخانه می‌تواند بنابه ضرورت تعداد کتاب‌ها و مدت امانت را کاهش دهد و یا بازگشت کتاب‌ها را قبل از پایان مدت امانت درخواست نماید.
 • حق استفاده از مزایای عضویت قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.
 • استفاده غیر مجاز از کارت سایر اعضاء مشمول جریمه و محروم شدن فرد متخلف از خدمات کتابخانه خواهد ‌شد.
 • چنانچه منبعی متقاضی زیادی داشته باشد، کتابدار میز امانت می‌تواند با هماهنگی، مدت امانت را کاهش دهد.
 • در موارد خاص و درصورت تایید، امانت منابع بیش از زمان و تعداد مقرر برای عضو امکان‌پذیر خواهد‌ بود
 • منابعی که امانت داده نمی شود:
  • کتاب‌های مرجع
  • نشریات ادواری
  • پایان‌نامه‌های تحصیلی

اعضا می توانند با مراجعه به پورتال کتابخانه کتاب امانتی خود را تا ۳ دوره به صورت غیرحضوری در صورت عدم رزرو تمدید نمایند.

اعضا می توانند با مراجعه به پورتال کتابخانه و جستجوی مدرک مورد نظر از امکان رزرو آن بهره مند گردند.

 • در صورت رزرو کتاب تا ۲۴ ساعت فرصت خواهید داشت جهت امانت مراجعه نمایید در غیر اینصورت رزرو حذف می گردد.
 • درصورت امانت بودن کتاب مورد نظر و رزرو آن به محض بازگشت کتاب به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد و فرد تا ۴۸ فرصت دارد جهت امانت مراجعه نماید

درصورتی که امانت گیرنده در زمان تعیین شده از سوی کتابخانه، کتاب یا کتاب‌هایی را که امانت گرفته مسترد نکند، مشمول جریمه
به مبلغ ۱۰۰۰ تومان به ازای هر روز تاخیر خواهد شد. و در صورت داشتن رزرو، مبلغ جریمه دو برابر محاسبه می گردد.

چنانچه امانت گیرنده کتاب را گم کند یا به هر دلیل ناقص و آسیب دیده تحویل دهد، جبران خسارت وارده بر عهده وی خواهد بود. و عضویت ایشان از یک ماه تا یک ترم معلق و غیرفعال می گردد و در صورت تکرار، لغو عضویت خواهد شد.

 • در مورد جایگزینی کتاب گمشده توسط عضو، چنانچه کتاب خارج از چاپ بوده و یا به هر دلیلی امکان تهیه اصل کتاب در داخل و خارج از کشور نباشد، تصمیمات نهایی برای جایگزینی آن به عهده مدیر کتابخانه می باشد. بدیهی است تا جایگزینی منبع، فایل امانت گیرنده مسدود خواهد شد.
ورود به پورتال کتابخانه