ساعت کار 

خدمات حضوری

روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل 

۸ الی ۱۴:۳۰

سالن های مطالعه

روزهای شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ الی ۱۹

پنجشنبه ها ۷:۳۰ الی ۱۴

امکان استفاده از سالن های مطالعه فقط مختص دانشجویان شاغل به تحصیل

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.