ساعت کار 

خدمات حضوری

روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل 

۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰

۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ نماز و ناهار

سالن های مطالعه

روزهای شنبه تا چهارشنبه  

۷ الی ۲۱

در ایام امتحانات نیز روزهای پنجشنبه ۷ الی ۱۴ دایر می باشند.

سالن های مطالعه مختص دانشجویان شاغل به تحصیل

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.