ساعت کار 

خدمات حضوری

روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل 

۸ الی ۱۴:۳۰

سالن های مطالعه

ایام امتحانات همه روزه ساعت ۸ الی ۲۲

امکان استفاده از سالن های مطالعه فقط مختص دانشجویان شاغل به تحصیل

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.