ساعت کار 

خدمات حضوری

روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل 

۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰

سالن های مطالعه

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ الی ۲۳

پنجشنبه ۲۱ام و جمعه ۲۲ام ۷:۳۰ الی ۲۳

امکان استفاده از سالن های مطالعه فقط مختص دانشجویان شاغل به تحصیل

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.