ساعت کار 

خدمات حضوری

روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل 

۷ الی ۱۳:۳۰

سالن های مطالعه

روزهای شنبه تا چهارشنبه ۷ الی ۱۴

امکان استفاده از سالن های مطالعه فقط مختص دانشجویان شاغل به تحصیل

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.