ساعت کار 

خدمات حضوری

روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل 

۷ الی ۱۲:۳۰

سالن های مطالعه

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷ الی ۱۷

پنجشنبه و جمعه تعطیل است.

امکان استفاده از سالن های مطالعه فقط مختص دانشجویان شاغل به تحصیل

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.