شماره مستقیم:۶۶۴۰۷۴۱۸-۰۲۱    (۳)

آدرس پست الکترونیکی:limaster@aut.ac.ir

shabani

محمدموسی طالبی پناه

شماره داخلی:۵۰۸۰

shabani

عباس گودرزی

شماره داخلی:۵۰۶۳

mahmodi

نرگس محمودی

شماره داخلی:۵۰۸۸

alipoor

کبری علیپور

شماره داخلی:۵۰۶۶

شماره مستقیم:۶۶۴۰۷۴۱۸-۰۲۱(۴)

آدرس پست الکترونیکی:collegelib@aut.ac.ir