پرداخت آنلاین جریمه تأخیر کتاب

ورود به پورتال کتابخانه  ← امکانات ← محاسبه جریمه خود و در مرحله بعد پرداخت آنلاین

پرداخت هزینه از طریق سامانه پرداخت مرکزی

ورود به سامانه پرداخت مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انتخاب شخص حقیقی و ورود نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس

و یا

انتخاب شخص حقوقی و ورود نام شرکت و شناسه ملی شرکت

دسته  ← معاونت ها

گروه  ← معاونت امور پژوهشی

بخش  ← کتابخانه

توضیحات:یکی از موارد زیر را وارد نمایید.

عضویت

اعتبارسنجی مقالات

بدهی تأخیر

راهنما سامانه پرداخت مرکزی دانشگاه

پرداخت از طریق بانک

شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نزد بانک مرکزی ۴۰۰۱۰۷۲۱۰۳۰۰۷۴۴۹

شماره شبا ۲۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۲۱۰۳۰۰۷۴۴۹IR

شناسه واریز : ۳۶۶۰۷۵۱۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۳۵۰۰۰۰۰۷۴۰۳۱۰

(ثبت شناسه واریز ضروری است)