پرداخت آنلاین جریمه تأخیر کتاب

ورود به پورتال کتابخانه  ← امکانات ← محاسبه جریمه خود و در مرحله بعد پرداخت آنلاین

پرداخت هزینه از طریق سامانه پرداخت مرکزی

ورود به سامانه پرداخت مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انتخاب شخص حقیقی و ورود نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس

و یا

انتخاب شخص حقوقی و ورود نام شرکت و شناسه ملی شرکت

دسته  ← معاونت ها

گروه  ← معاونت امور پژوهشی

بخش  ← کتابخانه

توضیحات:یکی از موارد زیر را وارد نمایید.

عضویت

اعتبارسنجی مقالات

بدهی تأخیر

  • تصویر فیش واریزی را به آدرس پست الکترونیکی lib_office@aut.ac.ir ارسال نمایید.
راهنما سامانه پرداخت مرکزی دانشگاه

پرداخت از طریق بانک

شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نزد بانک مرکزی ۴۰۰۱۰۷۲۱۰۳۰۰۷۴۴۹

شماره شبا ۲۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۲۱۰۳۰۰۷۴۴۹IR

شناسه واریز : ۳۶۶۰۷۵۱۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۳۵۰۰۰۰۰۷۴۰۳۱۰

(ثبت شناسه واریز ضروری است)

  • در صورتی که واریزی مربوط به بخش خدمات مراجعین است تصویر فیش واریزی را به آدرس پست الکترونیکی lib_office@aut.ac.ir ارسال نمایید در غیر اینصورت با دفتر کتابخانه هماهنگ نمایید.