نحوه درخواست فایل تمام متن پایان نامه

پیرو مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه مبنی بر مجوز در دسترس قراردادن متن کامل  پایان نامه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند در دوره تحصیل متن کامل حداکثر دو عنوان پایان نامه را درخواست نمایند.

روش ارسال درخواست:

  • جستجوی پایان نامه/رساله از طریق پورتال کتابخانه
  • ارسال اطلاعات مدرک منتخب به همراه موافقت استاد راهنمای پایان نامه/رساله درخواستی از طریق استاد راهنمای درخواست کننده (با پست الکترونیکی دانشگاهی به آدرس الکترونیکی  limaster@aut.ac.ir

مجددا دقت شود که استاد راهنمای پایان نامه درخواستی می بایست موافقت خود را به استاد راهنمای دانشجوی متقاضی اعلام نموده و این اعلام موافقت (با پست الکترونیکی دانشگاهی) به آدرس ذکر شده فرستاده شود. پس از دریافت اطلاعات، متن کامل مدرک درخواستی به پست الکترونیکی ارسال می گردد.