شماره مستقیم:۶۶۴۰۷۴۱۸-۰۲۱    (۱)

آدرس پست الکترونیکی: lib_office@aut.ac.ir

ghaderi

زهرا آخوندی

شماره داخلی:۵۰۸۱

khavaninzade

زهره خوانین زاده

شماره داخلی:۵۰۶۷

rahmani

بهزاد رحمانی

شماره داخلی:۵۰۸۳