دکتر سعیدی

آقای دکتر محمد سعیدی

رئیس مرکز اطلاع رسانی،  کتابخانه و نشر

۶۶۴۰۷۴۱۸

ذاکری

آقای محمدرضا ذاکری

معاون مرکز اطلاع رسانی، کتابخانه و نشر

۶۴۵۴۵۰۷۴- ۶۶۴۰۷۴۱۸

رضالو

خانم سمیه آقارضالو

مسئول دفتر و وبسایت، کارشناس اطلاع رسانی

۶۴۵۴۵۰۷۰- ۶۶۴۰۷۴۱۸

حسینی

آقای علیرضا حسینی

کارشناس امور فنی ساختمان

۶۴۵۴۵۰۸۷

نصرالهی

خانم صدیقه نصرالهی

مسئول خدمات مراجعین

۶۴۵۴۵۰۷۸

محمدی

آقای علیرضا مشهدی محمدی

کارشناس امور میز امانت و مرجع

۶۴۵۴۵۰۷۲

عسگری

آقای عیسی عسگری جلیسه

کارشناس امور میز امانت و مرجع

۶۴۵۴۵۰۷۳

گودرزی

خانم مدینه گودرزی

کمک کارشناس میز امانت و مرجع

۶۴۵۴۵۰۷۷

قادری

خانم رقیه قادری

کارشناس امور عضویت و تسویه حساب

۶۴۵۴۵۰۶۹

خوانین زاده

خانم زهره خوانین زاده

کارشناس امور عضویت و تسویه حساب

۶۴۵۴۵۰۶۷

رحمانی

آقای بهزاد رحمانی

کارشناس امور پایان نامه چاپی

۶۴۵۴۵۰۸۳

سلطانی

خانم فریده سلطانی گرد فرامرزی

 کارشناس پایگاه اطلاعاتی و منابع دیجیتال

۶۴۵۴۵۰۶۲

طالبی

آقای محمدموسی طالبی پناه

کارشناس منابع دیجیتال (کتاب، پایان نامه)

۶۴۵۴۵۰۸۰

گودرزی

آقای عباس گودرزی

کارشناس امور پایان نامه دیجیتال

۶۴۵۴۵۰۶۳

اقدمی

خانم ویدا اقدمی فر

کارشناس شبکه و نرم افزار کتابخانه

۶۴۵۴۵۰۶۱

علیپور

خانم کبری علی پور

کارشناس امور تأمین منابع اطلاعاتی

۶۴۵۴۵۰۶۶

عابدی

خانم  الهام عابدی

مسئول سازماندهی منابع اطلاعاتی

۶۴۵۴۵۰۷۶

ابراهیمی

آقای علی ابراهیمی

کارشناس امور سازماندهی منابع اطلاعاتی

۶۴۵۴۵۰۸۲

آخوندی

خانم زهرا آخوندی

کارشناس امور سازماندهی منابع اطلاعاتی

۶۴۵۴۵۰۸۱

عبادی

آقای علیرضا عبادی

کمک کارشناس

۶۴۵۴۵۰۷۹