دسترسی مستقیم دانشگاه­های کشور به پایگاه ساینس­ دایرکت از تاریخ ۱۱شهریورماه ۱۳۹۹ از طرف ناشر محدود به مقالات ۵۰ مجله مهم و پراستفاده این پایگاه شده است. اعضاء محترم می­توانند در داخل دانشگاه و یا خارج دانشگاه ازطریق VPN به مقالات مجلات دسترسی داشته باشند.

لازم به ذکر است دسترسی کامل از طریق سامانه کتابخانه دیجیتال به آدرس dps.aut.ac.ir میسر می­ باشد.

لیست مجلات الزویر که دسترسی به مقالات آن بصورت مستقیم امکان پذیر است:

Title ISSN
International Journal of Biological Macromolecules ۰۱۴۱-۸۱۳۰
Journal of Molecular Liquids ۰۱۶۷-۷۳۲۲
Ceramics International ۰۲۷۲-۸۸۴۲
Journal of Alloys and Compounds ۰۹۲۵-۸۳۸۸
Journal of Cleaner Production ۰۹۵۹-۶۵۲۶
Construction and Building Materials ۰۹۵۰-۰۶۱۸
Energy ۰۳۶۰-۵۴۴۲
International Journal of Hydrogen Energy ۰۳۶۰-۳۱۹۹
Journal of Petroleum Science and Engineering ۰۹۲۰-۴۱۰۵
Composites Part B: Engineering ۱۳۵۹-۸۳۶۸
Progress in Organic Coatings ۰۳۰۰-۹۴۴۰
Energy Conversion and Management ۰۱۹۶-۸۹۰۴
Materials Science and Engineering: C ۰۹۲۸-۴۹۳۱
Renewable Energy ۰۹۶۰-۱۴۸۱
Applied Surface Science ۰۱۶۹-۴۳۳۲
Applied Thermal Engineering ۱۳۵۹-۴۳۱۱
Scientia Horticulturae ۰۳۰۴-۴۲۳۸
Materials Chemistry and Physics ۰۲۵۴-۰۵۸۴
Journal of Environmental Chemical Engineering ۲۲۱۳-۳۴۳۷
Surface and Coatings Technology ۰۲۵۷-۸۹۷۲
Materials Science and Engineering: A ۰۹۲۱-۵۰۹۳
International Journal of Mechanical Sciences ۰۰۲۰-۷۴۰۳
Computers & Industrial Engineering ۰۳۶۰-۸۳۵۲
Composite Structures ۰۲۶۳-۸۲۲۳
Optik ۰۰۳۰-۴۰۲۶
Science of the Total Environment ۰۰۴۸-۹۶۹۷
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications ۰۳۷۸-۴۳۷۱
Industrial Crops and Products ۰۹۲۶-۶۶۹۰
Thin-Walled Structures ۰۲۶۳-۸۲۳۱
International Journal of Electrical Power & Energy Systems ۰۱۴۲-۰۶۱۵
Applied Mathematical Modelling ۰۳۰۷-۹۰۴X
Journal of Hydrology ۰۰۲۲-۱۶۹۴
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy ۱۳۸۶-۱۴۲۵
Fuel ۰۰۱۶-۲۳۶۱
Theoretical and Applied Fracture Mechanics ۰۱۶۷-۸۴۴۲
Journal of Environmental Management ۰۳۰۱-۴۷۹۷
Sustainable Cities and Society ۲۲۱۰-۶۷۰۷
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects ۰۹۲۷-۷۷۵۷
Separation and Purification Technology ۱۳۸۳-۵۸۶۶
Food Chemistry ۰۳۰۸-۸۱۴۶
Applied Soft Computing ۱۵۶۸-۴۹۴۶
Chemical Engineering Research and Design ۰۲۶۳-۸۷۶۲
Polyhedron ۰۲۷۷-۵۳۸۷
International Journal of Heat and Mass Transfer ۰۰۱۷-۹۳۱۰
Journal of Molecular Structure ۰۰۲۲-۲۸۶۰
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces ۰۹۲۷-۷۷۶۵
Ultrasonics Sonochemistry ۱۳۵۰-۴۱۷۷
Engineering Fracture Mechanics ۰۰۱۳-۷۹۴۴
LWT ۰۰۲۳-۶۴۳۸
Measurement ۰۲۶۳-۲۲۴۱