از طریق پورتال کتابخانه جستجو بصورت  یکپارچه امکان پذیر است.