از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه اطلاعاتی خارجی و یا سامانه کتابخانه دیجیتال