به ازای هر روز تأخیر ۲۰۰۰ ریال و در صورت داشتن رزرو مبلغ دو برابر محاسبه می گردد