تا مجموع ۶۰ روز تاخیر امکان پذیر است و  اگر بیش از ۶۰ روز تاخیر و جریمه منظور شده باشد فایل عضویت مسدود شده و تا پرداخت جریمه امکان تمدید یا امانت کتاب میسر نیست