پس از ورود با نام کاربری در منوی “مدارک امانتی” امکان رویت مدارک رزروی و حذف آن میسر می باشد