• اعضاء کتابخانه مطابق با شرایط مندرج در جدول زیر می توانند از خدمات کتابخانه استفاده نمایند:
نوع عضویت مدت امانت تعداد کتاب
اعضاء هیأت علمی چهار هفته ۱۰
پژوهشگران پسا دکترا چهار هفته ۱۰
دانشجویان دکترا چهار هفته ۱۰
دانشجویان کارشناسی ارشد دو هفته ۷
دانشجویان کارشناسی دو هفته ۵
کارکنان دو هفته ۳
 دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر دو هفته ۲
عضو  آزاد- خارج دانشگاه دو هفته ۲
 • کتابخانه می‌تواند بنابه ضرورت تعداد کتاب‌ها و مدت امانت را کاهش دهد و یا بازگشت کتاب‌ها را قبل از پایان مدت امانت درخواست نماید.
 • حق استفاده از مزایای عضویت قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.
 • استفاده غیر مجاز از کارت سایر اعضاء مشمول جریمه و محروم شدن فرد متخلف از خدمات کتابخانه خواهد ‌شد.
 • چنانچه منبعی متقاضی زیادی داشته باشد، کتابدار میز امانت می‌تواند با هماهنگی، مدت امانت را کاهش دهد.
 • در موارد خاص و درصورت تایید، امانت منابع بیش از زمان و تعداد مقرر برای عضو امکان‌پذیر خواهد‌ بود
 • منابعی که امانت داده نمی شود:
  • کتاب‌های مرجع
  • نشریات ادواری
  • پایان‌نامه‌های تحصیلی