بله، پس از عضویت در جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه، امکان عضویت ایشان میسر می باشد
این شامل سالن های مطالعه نمی شود و فقط دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه امیرکبیر مجاز به استفاده هستند