خیر، فقط دانشجویان دانشگاه امیرکبیر مجاز به استفاده می باشند