بله، با مراجعه به پورتال کتابخانه، پس از ورود با نام کاربری در منوی “مدارک امانتی” در صورت عدم رزرو یا عدم ثبت تاخیر بیش از ۶۰ روز، تا سه مرتبه تمدید غیرحضوری امکان پذیر می باشد