تمام متن خیر، درحال حاضر فقط چکیده، فهرست مندرجات و منابع و همچنین نتیجه گیری پایان نامه/رساله ها در پورتال کتابخانه برای عموم قابل مشاهده می باشد.

و فعلاً با مراجعه حضوری به بخش دیجیتال(همکف کتابخانه) مطالعه تمام متن یایان نامه/رساله دیجیتال میسر می باشد.