بله، پس از فعال شدن عضویت، بصورت یکپارچه امکان استفاده از تمامی کتابخانه های دانشگاه میسر می باشد