بله، با مراجعه به کتابخانه مرکزی و ارائه کارت پرسنلی/دانشجویی امکان عضویت فراهم می باشد