خیر، غیر قابل امانت هستند و فقط در مخزن کتابخانه امکان مطالعه آنها میسر می باشد