کتابخانه مرکزی دوازدهمین کتابخانه دانشکده ای را بدون خلل و تعطیلی در امور جاری کتابخانه منتقل نمود.

با توجه به طرح تجمیع کتابخانه های دانشکده ای و اجرای موفق آن طی سال های اخیر با هدف دسترسی مناسب اعضا و ارائه خدمات مطلوب و یکپارچه به مراجعین، مقدمات انتقال کتابخانه دانشکده مهندسی هوا فضا طبق برنامه ریزی صورت گرفته بدون خلل و تعطیلی در امور جاری کتابخانه انجام گرفت.

گفتنی است طی ۸ سال اخیر تعداد ۱۲ کتابخانه دانشکده ای در این طرح به کتابخانه مرکزی انتقال یافته که این مهم بدون تعطیلی خدمات جاری میز امانت و مخزن اتفاق افتاده است.

انتقال کتابخانه مهندسی هوافضا
انتقال کتابخانه مهندسی هوافضا
انتقال کتابخانه مهندسی هوافضا
انتقال کتابخانه مهندسی هوافضا