با توجه به درخواست اعضای کتابخانه تاریخ اجرای مصوبه برای آخرین بار تمدید و به ۱۴ ام  دی ماه منتقل شد.


جرایم تاخیر کتاب از هفتم دی ماه طبق ویرایش جدید رویه مصوب محاسبه می شود.

طبق ویرایش جدید رویه مصوب و اطلاع رسانی قبلی(ارسال ایمیل گروهی مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۱)، جریمه تاخیر کتاب روزانه ۱۰،۰۰۰ ریال معادل هزار تومان تعیین گردید؛ لطفاً در اولین فرصت، حداکثر تا تاریخ هفتم دی ماه (قبل از ۷/۱۰/۱۴۰۱) برای تمدید یا بازگشت کتاب دارای تاخیر و همچنین پرداخت جرایم باقیمانده در فایل عضویت خود اقدام نمایید تا مشمول تعرفه جدید نگردد.

    بدیهی است پس از تاریخ مذکور محاسبه تمامی جرایم جاری و قبلی، طبق تعرفه جدید (روزانه هزار تومان) محاسبه و دریافت خواهد شد.

ازهمکاری شما سپاسگزاریم.