پیشرفت در زمینه های گوناگون و گسترش فرهنگ جامعه و سرعت بخشیدن به آن برگرفته از تاثیر مستقیم مقوله کتاب و کتابخوانی است و انکارناپذیر؛ بدون در نظر گرفتن موضوع مطالعه و کتاب نمی توان از جامعه توقع توسعه و رشد همه جانبه داشت، بنابراین توجه به کتاب و کتاب خوانی، از مقوله های قابل توجه فرهنگی است. تعالی فرهنگ عمومی نیازمند در دسترس بودن کتاب و توجه به فرهنگ کتابخوانی در جامعه است که سهمی از این مهم بر عهده کتابداران متخصص است.
روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخوانی را به کتابداران گرانقدر، اعضای هیات علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تبریک می گویم.