مدت امانت و تمدید کتاب در ایام تابستان افزایش می یابد.

به اطلاع اعضای محترم کتابخانه می رساند با توجه به فرارسیدن ایام تابستان از اول تیر ماه مدت امانت و تمدید کتاب افزایش یافته و تاریخ بازگشت به ۱۵ شهریور انتقال می یابد، اعضا می توانند کتاب های امانی خود را در این دوره تمدید یا عودت نمایند.