با توجه به فرا رسیدن ایام امتحانات ساعت کار سالن های مطالعه افزایش یافت.

به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه می رساند با توجه به فرارسیدن ایام امتحانات ساعت کار سالن های مطالعه از شنبه تا چهارشنبه به ساعت ۲۱ افزایش یافت و سالن ها در این ایام نیز روزهای پنجشنبه ساعت ۷ تا ۱۴ دایر می باشند.