با توجه به طرح تجمیع کتابخانه های دانشکده ای و اجرای موفق آن طی سال های اخیر با هدف دسترسی مناسب اعضا و ارائه خدمات مطلوب و یکپارچه به مراجعین، با توجه به توافقات صورت گرفته از اواخر آبان ماه ۱۴۰۰ مقدمات فنی انتقال کتابخانه دانشکده نساجی آغاز و طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا ۱۳ آذر ماه امکان سرویس دهی و امانت منابع آن فراهم خواهد شد.

گفتنی است طی ۶ سال اخیر تعداد ۱۰ کتابخانه دانشکده ای در این طرح به کتابخانه مرکزی انتقال یافته که این مهم بدون تعطیلی خدمات جاری میز امانت و مخزن در جریان بوده است.