از اردیبهشت ­ماه سال جاری در فرایند فارغ التحصیلی، تأیید محتوای پایان­ نامه توسط استاد راهنما جهت تسویه حساب با کتابخانه مرکزی الزامی است. در این راستا، پس از انجام مراحل تحویل پایان­ نامه دیجیتال در پورتال کتابخانه، فایل آن توسط کتابخانه مرکزی به پست الکترونیکی استاد راهنما جهت تأیید محتوا ارسال می ­شود و استاد راهنمای دانشجو باید پس از دریافت متن پایان­ نامه ضمن بررسی، به قسمت پروژه ­ها در پورتال آموزشی خود مراجعه نموده و صحت محتوای آن را تأیید ­نماید. پس از آن فراغت از تحصیل دانشجو توسط کتابخانه مرکزی مجاز خواهد شد.

لذا از دانشجویان عزیز تقاضا می شود دقت نموده و آخرین نسخه پایان نامه که کاملا مورد تأیید استاد راهنمای ایشان می باشد را به کتابخانه مرکزی جهت تسویه حساب تحویل نمایند.