قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

 به استحضار می رساند امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی ابسکو بصورت مستقیم بر روی IPهای دانشگاه فعال گردیده

است. دسترسی به این پایگاه از طریق لینک زیر در داخل دانشگاه و یا خارج دانشگاه)از طریق وی پی ان( میسر میباشد.

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7546170&groupid=main&profile=eds

 پایگاه اطلاعاتی ابسکو شامل پایگاه های تحقیقاتی، مجالت و کتاب های الکترونیکی در حوزه های کامپیوتر، مهندسی،

تجارت، مدیریت، اقتصاد، مالی، حسابداری، تجارت بین الملل، هوش مصنوعی، علوم اجتماعی، علوم انسانی وغیره می باشد.

این پایگاه بیش از ۳۰۰میلیون سند تمام متن دارد که نزدیک به ۱۵۰ میلیون از این اسناد، مقالات علمی و پژوهشی

هستند. از دیگر منابع این پایگاه حدود یک میلیون کتاب الکترونیکی به همراه ۸۵ هزار کتاب صوتی و بقیه شامل

مجالت، روزنامه، گزارش و دیگر منابع است.

EBSCO Database Subjects:

Academic Search Ultimate, Applied Science & Technology Source Ultimate, Arab World Research

Source, Art & Architecture Complete, Business Source Ultimate, Communication Source, STM

Source, eBook Academic Collection (EBSCOhost), eBook Collection (EBSCOhost), Energy &

Power Source, Engineering Source, Environment Complete, GreenFILE, Humanities Source

Ultimate, IT Source, Legal Collection, Library Literature & Information Science Full Text (H.W.

Wilson), Library, Information Science & Technology Abstracts Music Index, Political Science

Complete, Regional Business News, Religion and Philosophy Collection, Risk Management

Reference Center, Sociology Source Ultimate, Sustainability Reference Center, The Belt and Road

Initiative Reference Source, Wildlife & Ecology Studies Worldwide.