تاریخچه طرح

۱۳۹۴         ارائه طرح

۱۳۹۵         اجرای طرح

۱۳۹۶         بهره برداری از طرح

     هدف از اجرای طرح

 هدف از اجرای طرح ایجاد فضای فعال و پرنشاط پژوهشی می باشد که رسالت ترویج، نشر و اطلاع رسانی فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی با رویکرد نوآوری و کارآفرینی را دارد. در این راستا علاوه بر توجه به زیبایی محیط از المانهای مختلف اطلاع رسانی، مکان های مختلفی مانند اتاق جلسات، اتاق ایده و فضای نشیمن میانی و فضای پوستر در نظر گرفته شده است.

     فعالیت های مرکز

   فعالیت های این واحد به دو بخش تقسیم می شود

اطلاع رسانی

 در بخش اطلاع رسانی فیلم های مرتبط با علوم مهندسی و فناوری، اطلاعات مختلف پژوهشی دانشگاه شامل موارد مرتبط با کتابخانه، دستاوردهای پژوهشی، ارتباط با صنعت، مراکز نوآوری و شرکت های دانش بنیان، ازمایشگاه ها و پژوهشکده ها، کاریابی، اخبار دانشگاه ، روابط عمومی و دانشکده ها، اخبار واحد بین الملل، اخبار پژوهشی مرتبط با وزارت عتف، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و بنیان نخبگان، اخبار مرتبط با شهر تهران، روزنامه ها و دیگر موارد ارایه می گردد.

برگزاری رویدادها

در بخش رویدادها معرفی و سخنرانی افراد کار آفرین، دستاوردهای پژوهشی و فناورانه شرکتها ، مسابقات مرتبط با ایده پردازی، کلاسهای آموزشی، معرفی فعالیت های بین المللی و مصاحبه ها با عنوان َAut Talk در مرکز اطلاع رسانی و فضاهای تعبیه شده برگزار می گردد.

     بخش های مرکز

دیواره های اطلاعاتی

مرکز اطلاع رسانی، هاب اطلاع رسانی پژوهشی دانشگاه

دیواره های اطلاعاتی

این مکان شامل چندین سری نمایشگر به صورت تک و نیز ویدئووال می باشد در این بخش ها فیلم های مرتبط با علوم مهندسی و فناوری، اطلاعات مختلف پژوهشی دانشگاه شامل موارد مرتبط با کتابخانه، دستاوردهای  پژوهشی، ارتباط با صنعت، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان، آزمایشگاه ها و پژوهشکده های کاریابی؛ اخبار دانشگاه، روابط عمومی و دانشکده ها، اخبار واحد بین الملل، اخبار پژوهشی مرتبط با وزارت علوم، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و بنیان نخبگان، اخبار مرتبط با شهر تهران، روزنامه ها و دیگر موارد استفاده خواهد شد. دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و واحدهای مختلف دانشگاه می توانند اخبار خود یا فیلم های معرفی فعالیت ها و دستاوردها را برای درج در دیواره های اطلاعاتی برای این مرکز ارسال نمایند.

جایگاه پوستر

مرکز اطلاع رسانی، هاب اطلاع رسانی پژوهشی دانشگاه

جایگاه پوستر

در این بخش پوسترهای مختلف مرتبط با همایش ها، رویدادها، دوره ها، معرف کتب و … و نیز اطلاع رسانی اخبار مختلف از بخش های مختلف دانشگاه و دانشکده ها پس از تأیید کتابخانه برای زمان مشخصی قابل نصب است. واحدهای مختلف دانشگاه، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی می توانند پوسترهای مورد نظر خود را در ارتباط با موارد ذکر شده برای این مرکز ارسال نمایند.

اتاق ایده

مرکز اطلاع رسانی، هاب اطلاع رسانی پژوهشی دانشگاه

اتاق ایده

علاوه بر فضای عمومی اطلاع رسانی، مکانی به عنوان اتاق ایده در نظرگرفته شده است. این مکان جهت ارائه دستاوردهای مختلف پژوهشی و صنعتی توسط مراکز مختلف مانند مراکز رشد، شرکت های دانش بنیان، شرکت های صنعتی یا تحقیقاتی، ناشرین تخصصی، معرفی مجموعه های کاری، شناسایی و جذب نیروی انسانی جهت همکاری در نظر گرفته شده است. این مکان به مراکز مختلف داخل و خارج دانشگاه اختصاص داده می شود.

اتاق آموزش و جلسات

مرکز اطلاع رسانی، هاب اطلاع رسانی پژوهشی دانشگاه

اتاق جلسات مکان مناسبی جهت جلسات با افراد و شرکت ها، عصرانه های پژوهشی و کارآفرینی جهت مشاوره و راهنمایی پژوهشگران و دانشجویان و اجرای برخی رویدادها و نیز برگزاری برخی دوره ها و کارگاه های آموزشی طراحی شده است. برخی کاربردهای اتاق ایده در سطح دیگر در این بخش قابل اجرا می باشد.

فضای نشیمن میانی

مرکز اطلاع رسانی، هاب اطلاع رسانی پژوهشی دانشگاه

فضای نشیمن میانی

این فضا در ناحیه میانی سالن برای دریافت اطلاعات موجود در سالن و انجام برخی رویدادها در نظر گرفته شده است.

این مکان برای زمان مشخصی می تواند با رویه هایی که مشخص شده است در اختیار شرکت های دانش بنیان، صنعتی یا تحقیقاتی و ناشرین تخصصی قرارگیرد.