حذف نسخه چاپی رسالۀ دکتری از فرآیند تسویه فارغ ‌التحصیلان دانشگاه

پیرو مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه در راستای بهینه [...]