نحوه ارائه خدمات در ایام ۱۰ روزه محدودیت کرونایی

با توجه به محدودیت های وضع شده توسط ستاد ملی [...]