پس از ثبت نام آموزشی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر عضو کتابخانه نیز می گردند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش عضویت مراجعه نمایید.