لیست تمامی پایگاه های اطلاعات علمی خارجی و داخلی دارای اشتراک در وبسایت کتابخانه موجود است
و دسترسی از داخل دانشگاه و یا خارج دانشگاه از طریق ایجادVPN  امکان پذیر است