کتاب باید عیناً با همان مشخصات خریداری و تحویل کتابخانه گردد. درغیر این صورت(موجود نبودن در بازار نشر) باید در اولین فرصت به کتابخانه جهت بررسی موضوع اطلاع دهید. علاوه بر این طبق قانون مشمول جریمه مرتبط خواهید شد.