بله، طبق مصوبه هیات رئیسه دانشگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در طول تحصیل مجاز به دریافت دوعنوان پایان نامه دیجیتال می باشند. که البته باید اجازه استاد راهنمای دانشجو و استاد راهنمای پایان نامه درخواستی ضمیمه ارسال درخواست به پست الکترونیکی collegelib@aut.ac.ir باشد.