بله، طبق قوانین جاری، دانشجویان و محققین مقاطع ارشد و دکتری امکان عضویت شش ماهه و یکساله را دارند. البته سالن های مطالعه را شامل نمی شود و فقط دانشجویان امیرکبیر مجاز به استفاده هستند.