خیر، با دریافت مجوز روزانه فقط امکان مطالعه در محل برای ایشان میسر می باشد.