خیر، امانت کتاب فقط با ارائه کارت دانشجویی و به شخص صاحب کارت امکان پذیر است