بله، اعضاء می توانند با ورود به پورتال کتابخانه نسخه دیجیتال کتابها را مطالعه یا برخی صفحات آن را دریافت نمایند