بله، با دریافت مجوز روزانه و ارائه کارت دانشجویی یا شناسایی معتبر امکان پذیر می باشد.
این شامل سالن های مطالعه نمی شود و فقط دانشجویان امیرکبیر مجاز به استفاده هستند