بله، باید به سالن نشریات واقع در همکف کتابخـانه مرکزی مراجعه نمایید