خیر. فقط بصورت حضوری و با ارائه کارت دانشجویی امکان پذیر است