با توجه به شرایط پیش آمده (کرونا) و پیرو مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه مبنی بر مجوز در دسترس قراردادن متن کامل نسخه دیجیتال حداکثر دو عنوان پایان نامه تحصیلی با اطلاع و موافقت استاد راهنما برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی، عزیزان می توانند درخواست خود را به روش زیر برای کتابخانه ارسال نمایند.

  • جستجوی پایان نامه/رساله از طریق پورتال کتابخانهac.aut.library
  • ارسال اطلاعات مدرک منتخب به همراه موافقت استاد راهنمای پایان نامه/رساله درخواستی از طریق استاد راهنمای درخواست کننده )با پست الکترونیکی دانشگاهی( به آدرس: ir.ac.aut@collegelib

مجددا دقت شود که استاد راهنمای پایان نامه درخواستی می بایست موافقت خود را به استاد راهنمای دانشجوی متقاضی اعلام نموده و این اعلام موافقت (با پست الکترونیکی دانشگاهی) به آدرس ذکر شده فرستاده شود.

پس از دریافت اطلاعات، متن کامل مدرک درخواستی به پست الکترونیکی ارسال می گردد.