میز خدمت

نام خدمت ارائه شده آدرس ارجاع و پیگیری خدمت نحوه دسترسی کارشناس مربوطه/ شماره تماس
پاسخگویی غیرحضوری پست الکترونیکی غیر حضوری lib_office@aut.ac.ir              ۶۶۴۰۷۴۱۸
مطالعه  پایان نامه­ های چاپی دانشگاه طبقه همفک کتابخانه مرکزی حضوری
جستجو
آقای بهزاد رحمانی   ۶۴۵۴۵۰۸۳
مطالعه پایان نامه­ های دیجیتال دانشگاه طبقه همفک کتابخانه مرکزی حضوری  و غیرحضوری
جستجو
آقای عباس گودرزی  ۶۴۵۴۵۰۶۳
دریافت صفحات مجاز پایان­ نامه
(دسترسی فقط مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه امیرکبیر)
پست  الکترونیکی غیرحضوری
راهنمای درخواست دسترسی
خانم فریده سلطانی گردفرامرزی  ۶۴۵۴۵۰۶۲
آقای محمدموسی طالبی پناه   ۶۴۵۴۵۰۸۰
تأیید شیوه نگارش پایان ­نامه/رساله طبقه همفک کتابخانه مرکزی راهنمای تصویری تایید شیوه نگارش پایان نامه خانم رقیه قادری   ۶۴۵۴۵۰۸۶۹
خانم زهره خوانین زاده   ۶۴۵۴۵۰۶۷
دسترسی به مقالات و نشریات چاپی طبقه همفک کتابخانه مرکزی حضوری آقای موسی طالبی ­پناه   ۶۴۵۴۵۰۸۰
تأمین منابع و امانت بین کتابخانه ای  طبقه سوم کتابخانه مرکزی راهنمای درخواست منبع خانم کبری علی پور   ۶۴۵۴۵۰۶۶
منابع دیجیتال و پایگاه های اطلاعاتی
(کتب و مقالات الکترونیکی)
طبقه همکف کتابخانه مرکزی غیرحضوری
راهنمای دسترسی
خانم فریده سلطانی گردفرامرزی  ۶۴۵۴۵۰۶۲
آقای محمدموسی طالبی پناه   ۶۴۵۴۵۰۸۰
عضویت و تسویه حساب طبقه همفک کتابخانه مرکزی غیرحضوری
عضویت
تسویه حساب
خانم رقیه قادری  ۶۴۵۴۵۰۶۹
خانم زهره خوانین زاده   ۶۴۵۴۵۰۶۷
 میز مرجع ، امانت و بازگشت کتاب
و پرداخت حضوری جریمه دیرکرد
طبقه منفی یک کتابخانه مرکزی حضوری آقای عیسی عسگری  ۶۴۵۴۵۰۷۳
آقای مشهدی محمدی   ۶۴۵۴۵۰۷۲
خانم مدینه گودرزی  ۶۴۵۴۵۰۷۷
 پرداخت آنلاین جریمه دیرکرد کتاب پورتال کتابخانه و سامانه متمرکز دانشگاه  راهنمای پرداخت آنلاین
 آموزش و پژوهش/ کارگاه های آموزشی طبقه سوم کتابخانه مرکزی راهنما خانم فریده سلطانی گردفرامرزی  ۶۴۵۴۵۰۶۲
آقای محمدموسی طالبی پناه   ۶۴۵۴۵۰۸۰
بازدید از  مرکز اطلاع رسانی، مخزن  کتب و بخش مرجع طبقه سوم کتابخانه مرکزی راهنما دفتر کتابخانه  ۶۴۵۴۵۰۷۰
سالن های مطالعه
(فقط مخصوص دانشجویان دانشگاه امیرکبیر )
طبقه اول و دوم کتابخانه مرکزی حضوری با ارائه کارت دانشجویی دفتر کتابخانه ۶۴۵۴۵۰۷۰
بخش عضویت
۶۴۵۴۵۰۶۹
تمدید، رزرو و بررسی فایل امانتی اینترنتی ورود به پورتال
راهنما
آقای عیسی عسگری  ۶۴۵۴۵۰۷۳
آقای مشهدی محمدی ۶۴۵۴۵۰۷۲
خانم مدینه گودرزی ۶۴۵۴۵۰۷۷
عضویت آزاد طبقه سوم کتابخانه مرکزی راهنمای عضویت
فرم عضویت شش ماهه و یک ساله متقاضیان خارج دانشگاه
خانم صدیقه نصرالهی  ۶۴۵۴۵۰۷۸