ساعت کار 

روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل 

۷:۳۰ الی ۱۴

۱۲ الی ۱۳ نماز و ناهار

سالن های مطالعه تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

ساعت کار کتابخانه های دانشکده ای و پردیس در ایام تابستان

کتابخانه دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک

روزهای شنبه و دوشنبه

۷:۳۰ الی ۱۴

۱۲ الی ۱۳ نماز و ناهار

کتابخانه دانشکده مهندسی نساجی

روزهای یکشنبه و سه شنبه

۷:۳۰ الی ۱۴

۱۲ الی ۱۳ نماز و ناهار

کتابخانه دانشکده مهندسی هوافضا

روزهای شنبه و دوشنبه

۷:۳۰ الی ۱۴

۱۲ الی ۱۳ نماز و ناهار

کتابخانه معارف و علوم انسانی

روزهای یکشنبه و سه شنبه

۷:۳۰ الی ۱۴

۱۲ الی ۱۳ نماز و ناهار

کتابخانه پردیس بندرعباس

روزهای شنبه و چهارشنبه

۷:۳۰ الی ۱۴

۱۲ الی ۱۳ نماز و ناهار

کتابخانه پردیس ماهشهر

روزهای شنبه تا چهارشنبه

۷:۳۰ الی ۱۴

۱۲ الی ۱۳ نماز و ناهار

کتابخانه پردیس گرمسار

روزهای شنبه و چهارشنبه

۷:۳۰ الی ۱۴

۱۲ الی ۱۳ نماز و ناهار