چگونه می توانم منابع دیجیتال موجود کتابخانه(کتاب و پایان نامه) را جستجو نمایم؟

از طریق پورتال کتابخانه جستجو بصورت  یکپارچه امکان پذیر است.