صفحه اصلي -> منابع و پايگاه هاي اطلاعاتي مفيد

منابع و پايگاه هاي اطلاعاتي مفيد

Other library catalog (books, journals, ...)

    http://lib.tums.ac.ir
    http://www.lib.ir
    نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور
    IRANDOC
    ISI (Journal list)
    IFLA
Top Universities and Ranking Web

    Top Universities
    Ranking Web of Universities
Journals Search Engine

    OJOSE
Standards

    SAI GLOBAL
    سازمان ملي استاندارد ايران
Indexes & Abstracts

    IEEE Explore(IET)
    SPESociety of petroleum engineers
    Taylor & Francis (informaworld)
    IOP Institute of Physics
    Emerald
    RSCRoyal Society of Chemistry
    MagiranIranian Magazines Database
    SID(Iranian Academic Center for Research,...) جهاد دانشگاهي
    Agricola
    ERIC
    Medix
    NTIS
    Techxtra
    Swetswise Link to IP authentication
    SAGE
Internet's Premier Research Libraries

    Helping you to find the bestwebsites for study and research
    Argus Clearinghouse
    CiteSeer
    Interent Resorces Engineering
    Internet Resorces Include Databases
    Librarians' Internet Index (Websites you can trust)
    Science
    EEVL(EngineeringGuide)
    Strategian Science Database
    Guide Me (Civil Engineering Resources on the Internet)
    European Organization for Nuclear Research
    Techxtra Engineering, Mathematics, and Computing
    Wikipedia
Dictionaries

    World Star Dictionary
    Dictionary(فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي)
    Dictionary
    Dictionary.com
Thesis & Dissertations

    African American Thesis and Dissertations
    Australian Dissertations and Thesis
    Canada
    Southeast Asia
    U. K. (England) Dissertations and Thesis
    UCB-UCSF Joint Medical Program Thesis Index
    UMI(Dissertation Abstracts)
World of Universites

    Universities
    A directory of libraries throughout the world
Conferences

    All conferences
    Conference Alerts
    Conferences & Events
    Expo Central
    Google Directory
    http://lanyrd.com/conferences
    Teleconference Line
Video and Tele Conferences

    Teleconference Line
    World-Wide Videoconferencing Reservations
All you need to know

    AcademicInfo
    ipl2
    The WWW Virtual Library
    Beaucoup!
    Best of the Web
    Exactseek
    Dmoz
Others

    AIAA (the American Institute of Aeronautics and     Astronautics)
    NASA(National Aeronautics & Space Administration)
    Payam
    Who2 (Find Famous people Fast)
    Kompass (The Business to Business Search Engine)
    Controllled Vocabulary
    Writing Management
    Aerospace Research Institute پژوهشگاه هوا و فضا
    CCEII - Chemistry and Chemical Engineering Institute of     Iranمركز پژوهش هاي شيمي و مهندسي شيمي ايران
    ICPCپژوهشكده صنايع رنگ ايران
    IROSTسازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
    MSRTوزارت علوم، تحقيقات و فناوري كشور
    Ghadir Library كتابخانه هاي تحت پوشش طرح غدير
    Ketabeavvalكتاب اول
    Khaneh Ketabخانه كتاب
    سازمان هاي غير انتفايي جهان
    شهر كتاب
    كنسرسيوم محتواي ملي

امروز

پيوندهاي مرتبط